Pre svet financií sú typické určité pojmy a názvy. V našom finančnom glosári túto zmäť odborných výrazov trocha osvetľujeme.  

Tento príspevok sa sústredí na písmeno „E“.

Efektívne úročenie: 

Efektívne úročenie je skutočný výnos kapitálovej investície po zohľadnení dĺžky obdobia a všetkých príjmov a výdajov. Pri úvere chápeme efektívne úročenie ako skutočné zaťaženie dlžníka nákladmi z úrokov, provízií a poplatkov pri zohľadnení termínov platby úrokov a amortizácie.

EURIBOR:

European Interbank Offered Rate, krátko Euribor, je úroková sadzba, za ktorú si banky vždy dopoludnia v Európskej menovej únii ponúkajú peniaze. Euribor je považovaný za dôležitú referenčnú sadzbu pri európskych úveroch a bola zavedená 1. januára 1999, spoločne so zavedením eura, Európskou bankovou federáciou (EFB) a Financial Markets Association (ACI).

Emitent:

Emitent je subjekt, ktorý vydáva (emituje) cenné papiere. Akcie sú emitované (vydávané) podnikmi. V oblasti obligácií môžu ako emitent vystupovať tiež verejnoprávne korporácie, štát, iné inštitúcie a podniky.

Európska centrálna banka:

Európska centrálna banka (EZB) je najvyšší orgán, ktorý riadi menovú politiku pre 19 členských štátov Európskej menovej únie. Primárnym cieľom Európskej centrálnej banky je udržovanie cenovej stability v eurozóne a udržanie kúpnej sily eura.

A / B / C / D / E / F / G /