Pre svet financií sú typické určité pojmy a názvy. V našom finančnom glosári túto zmäť odborných výrazov trocha osvetľujeme.  

Tento príspevok sa sústredí na písmeno „B“.

Blue Chips:

Akcie s veľkým obratom najvyššej akosti  a prvotriednych podnikov, na ktorých vývoji kurzu sú založené najdôležitejšie indexy. Normálne podliehajú blue chips menšiemu kolísaniu. Klasické blue chips sú napríklad: BASF, Allianz a Volkswagen.

Bonita:

Bonita znamená dôveryhodnosť a teda schopnosť dlžníka dostať splniť svoje záväzky a splácať prijaté dlhy. Pred udelením úveru musí banka dôsledne skontrolovať bonitu žiadateľa. Pri tzv. hodnotení bonity banka porovná bežné mesačné príjmy s bežnými mesačnými výdavkami.

Bezhotovostné peniaze:

Bezhotovostné peniaze sú platobné prostriedky, ktoré je možné v bankovníctve používať prevodom z účtu na účet pomocou bezhotovostných zápisov. Dnes bezhotovostné peniaze nemajú písomnú podobu, ale sú obsiahnuté v databázach.

Bežný účet:

Slovo “Žiro” pochádza z talianskeho slova giro (okruh, obeh). Bežný účet dnes slúži k vybavovaniu každodenných peňažných obchodov. Prichádzajúce a odchádzajúce platby – napríklad pravidelné platby nájmu alebo mzda, ale aj jednorazové platby – prebiehajú pomocou bežného účtu.

A / B / C / D / E / F / G /