Pre svet financií sú typické určité pojmy a názvy. V našom finančnom glosári túto zmäť odborných výrazov trocha osvetľujeme.  

Tento príspevok sa sústredí na písmeno „C“.

Cenný papier: 

Cenným papierom sa rozumie obchodovateľný finančný nástroj, ktorý možno nakúpiť alebo predať. Cenným papierom sú najmä akcie, dlhopisy, podielové listy, ETF / ETC, warranty, certifikáty, záruky, zmenky, šeky, investičné kupóny, listinné kupóny, nákladné listy, cestovné šeky, skladištné listy alebo skladové listy a iné.

Cash flow:

Cash flow je ekonomická veličina, ktorá vyjadruje čistý príjem likvidných prostriedkov, označovaný tiež ako pozitívny peňažný tok, a čistý výdaj, nazývaný tiež negatívny cash flow, behom určitého obdobia. Cash flow sa používa predovšetkým na posudzovanie likvidnej situácie podnikov.

Crowdfunding:

je alternatívny spôsob financovania. Tento spôsob získavania financií je stále obľúbenejší predovšetkým pri projektoch, zavádzaní nových produktov, podpore startupov, alebo pri realizácii obchodných zámerov. Na získavanie vlastného kapitálu sa väčšinou používa internet, väčšinou v podobe tichého spoločenstva väčšieho množstva osôb ( investorov).

A / B / C / D / E / F / G /