Pre svet financií sú typické určité pojmy a názvy. V našom finančnom glosári túto zmäť odborných výrazov trocha osvetľujeme.  

V tomto príspevku je všetko okolo písmena „A“ – od ážia až po aktíva

Ážio:

znamená vo svete financií emisný príplatok. Emisné ážio vzniká pri kúpe podielov fondov a je to rozdiel medzi emisnou cenou a hodnotou podielu podielového fondu.

Amortizácia (umorenie):

Pojem umorenie má v ekonomickom slova zmysle dva významy:

  1. Úver: umorenie dlhu splátkami
  2. Investícia: Pokrytie nákladov investície príjmami z investície

Doba tohto procesu sa označuje ako lehota splatnosti.

Aktíva (investície):

Pri aktívach rozlišujeme hmotné aktívafinančné aktíva. Klasické druhy finančných aktív sú okrem iného hotovosť, bankové vklady, cenné papiere, akciedlhopisy. Klasické druhy hmotných aktív sú napríklad nehnuteľnosti a podiely na podnikoch.

Akcia:

Akcia je cenný papier vydaný akciovou spoločnosťou, s ktorým je spojené najmä právo na podiel na zisku, teda dividendu, alebo právo na upísanie ďalších akcií pri zvýšení základného imania. Ďalej sú s akciou spojené práva spoločníka akciovej spoločnosti – právo podieľať sa na jej riadení, zúčastniť sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom, byť volený do orgánov spoločnosti apod.

A / B / C / D / E / F / G /