Pre svet financií sú typické určité pojmy a názvy. V našom finančnom glosári túto zmäť odborných výrazov trocha osvetľujeme.  

Tento príspevok sa sústredí na písmeno „D“.

Dlhopisy: 

Ide o cenný papier, ktorý veriteľovi zaručuje splatenie a dohodnutý úrok.

Dollar cost averaging:

Dollar cost averaging, je efekt, ktorý má vzniknúť pri pravidelnom investovaní rovnakej čiastky do cenných papierov. Investor získava pri vyššej cene menej podielov fondu a pri nižšej cene viac podielov. Dlhodobejšie získava investor takto priemernú kúpnu cenu. Investor sa vyhýba nebezpečenstvu, že by pri stúpajúcich kurzoch kupoval a pri klesajúcich predával (pud stáda).

Devízy:

Pojem “devízy” pochádza z ekonómie a finančníctva, znamená platobné prostriedky v zahraničných menách (cudzej meny). Pri devízových obchodoch medzi finančnými ústavmi sa pojem používa s užším významom, chápeme ním výhradne peňažné prostriedky na bankových účtoch v zahraničných bankách.

Depozitné poplatky:

Depozit je v bankovníctve a vo svete financií obecne účet, na ktorom je možné vykonávať obchody s cennými papiermi, tzn. nákup, predaj a prevody podielov, a viesť stavy cenných papierov. Za túto správu a deponovanie cenných papierov účtujú banky poplatky zvané depozitné poplatky.

A / B / C / D / E / F / G /