Ľudia dnes stále častejšie zisťujú, že sa špeciálne okolo témy podielových fondov šíri mnoho mýtov, nedorozumení a poloprávd. V našej sérii spotov “Podielové fondy – mýty a fakty” sa snažíme vysvetľovať a informovať, pretože investícia do fondu môže byť veľmi atraktívnou možnosťou a úspešnou alternatívou. V 2. časti sa zaoberáme najdôležitejšími druhmi podielových fondov. Ktoré existujú na finančnom trhu? A ktorý podielový fond by mohol byť zaujímavý pre konkrétneho investora?

Časť 2: Najdôležitejšie druhy podielových fondov:

Akciový fond:

Akciové fondy investujú, ako už prezrádza ich meno, prevažne alebo úplne do akcií. Tieto fondy sú síce väčšinou vystavené veľmi vysokej volatilite (kolísavosti), ponúkajú však na druhej strane tiež šance na vysoké výnosy pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať riziko. Prostredníctvom širokej diverzifikácie, napr. akcií podľa krajín, regiónov, odvetví atď. a dlhodobej stratégie investovania je možné riziko znížiť.

Pre investorov, vedomých si rizík, s očakávaním vysokých výnosov.

Dlhopisové fondy:

Penzijné alebo dlhopisové fondy investujú z väčšej časti do pevne úročených cenných papierov ako záložné listy, štátne a firemné dlhopisy. Pomer výnosu a rizika je u týchto typov investícií významne nižší ako u akciových fondov. Napriek tomu však môžu byť aj dlhopisové fondy vystavené významnému kolísaniu hodnoty.

Pre strednodobé investície so stredným rizikom.

Zmiešané fondy:

Zmiešané fondy sú, ako hovorí už ich názov, mixom z akciových a dlhopisových fondov. Fondový manažér investuje do akcií aj do pevne úročených cenných papierov. Niekedy je portfólio tiež doplnené komoditami alebo nehnuteľnosťami. Tým je dosiahnuté veľmi širokej diverzifikácie (rozloženie rizika). Zmiešané fondy môžu podľa smernice flexibilne meniť hlavné zameranie investícií. Pomer výnosu a rizika leží medzi akciovým a dlhopisovým fondom.

Pre strednodobé investície so stredným rizikom, pre investorov, ktorí sa neboja akceptovať šance a riziká akciového trhu.

Fond peňažného trhu:

Fond peňažného trhu investuje výhradne do krátkodobých inštrumentov peňažného trhu, akými sú napr. bankové aktíva, denné peniaze atď. Do veľmi krátkodobých dlhopisov a pokladničných poukážok. Prostredníctvom tejto málo rizikovej peňažnej investície človek zvyčajne získa o niečo vyššie zisky než prostredníctvom denných peňazí alebo obľúbenej vkladnej knižky. Peňažné fondy sa dobre hodí pre plánovaní kúpi v budúcnosti.

Pre krátkodobé investície s nízkym investičným rizikom.

Strešné fondy:

Strešné fondy sú investičné fondy, ktoré investujú svoj majetok do iných druhov investičných fondov, čím sa dosiahne vyššej diverzifikácie (rozloženie rizika) a know-how iných fondových manažérov môže byť využité pozitívnym spôsobom. Pomer medzi rizikom a ziskom je závislý na tom, do ktorých fondov strešný fond investuje.

Vďaka diverzifikácii cez viaceré fondy je zvyčajne riziko trochu miernejšie, než u investície do jednotlivého fondu.

Indexový fond:

Indexový fond skúša čo najpresnejšie napodobiť akciové alebo dlhopisové indexy. Zloženie indexového fondu presne odráža rozloženie jednotlivých firiem v zodpovedajúcom akciovom indexe. Na základe tohto takzvaného “pasívneho fondového managementu” si ľudia ušetria nákladné analýzy, a tým tiež transakčné náklady.

Obchoduje sa s indexovými fondmi ako ETF (Exchange TradeFunds – “burzovo obchodované fondy”), to znamená, že jednotlivé podiely sú ponúkané výhradne na burze a nie, ako je inak obvyklé, cez fondové spoločnosti.

Kvôli priaznivým celkovým nákladom môžu byť indexové fondy výhodnou alternatívou.

Otvorené realitné fondy:

Realitné fondy investujú hlavne do zastavaných a nezastavaných pozemkov v tuzemsku alebo v cudzine. Pritom je nutné celkom jasne rozlišovať medzi otvorenými a uzatvorenými fondmi nehnuteľností. Otvorené fondy nehnuteľností investujú predovšetkým do hotelov, nákupných centier, obytných a obchodných nehnuteľností. K vývoju hodnoty prispievajú z veľkej časti príjmami z prenájmov a úrokov, ale aj všeobecným rastom hodnoty nehnuteľností.

Výhodou nehnuteľností je, že si drží svoju hodnotu, nezávisle na inflácii.

author
matthias wolfgruber