Už samo slovo “podielový fond” vyvoláva u veľa ľudí istú skepsu. Je o nich rozšírených veľa mýtov, omylov a poloprávd. Nezriedka sa však ukáže, že táto počiatočná skepsa má svoje korene v chýbajúcich znalostiach o fungovaní, o druhoch, šanciach aj rizikách investičného fondu. Až keď sa človek touto tematikou viac zaoberá, zistí, že investície do fondu môžu byť pre investora veľmi atraktívnou šancou.

Časť 1: Spôsob fungovania podielového fondu:

Obrazne si človek môže predstaviť podielový fond ako veľký hrniec, do ktorého všetci vkladatelia a investori – väčšinou sa jedná o drobných investorov – ukladajú, aby tento viazaný kapitál na finančných trhoch investovali čo najviac diverzifikovane. Za to dostanú investori určitý počet podielov vo fonde. V súlade s investičnými smernicami príslušného investičného fondu, ktoré sú presne definované v prospekte fondu, je kapitál managementom fondu investovaný vo forme akcií, cenných papierov, dlhopisov, v komoditách, nehnuteľnostiach alebo iných investičných fondoch, aby sa dosiahlo výnosov a rastu hodnoty. Veľkou výhodou malých investorov je, že tu môžu už pri nízkych peňažných čiastkach profitovať zo širokého rozloženia rizík a diverzifikácie.

Vkladateľ je vždy spoluvlastníkom celkového majetku fondu. Tento podiel vlastníctva je zdokumentovaný v investičnom certifikáte a slúži ako zaistenie. Pre zistenie hodnoty podielu fondu je celkové vlastníctvo fondu vydelené počtom vydaných podielov. Tým je vkladateľovi kedykoľvek umožnené vstúpiť do podielového fondu, respektíve z neho vystúpiť.

Kapitál investičného fondu je spravovaný správcovskou investičnou spoločnosťou. Správcovská spoločnosť, hovorovo nazývaná aj fondová spoločnosť, je spoločnosť, ktorá založí a spravuje podielový fond. Je povinná prísne oddeliť vlastný majetok od majetku podielového fondu. Majetok podielového fondu teda platí ako tzv. zvláštny majetok, čo znamená, že v prípade insolvencie, je majetok podielového fondu garantovaný pre všetkých investorov. Tieto investičné spoločnosti sú ďalej podľa investičného zákona povinné spolupracovať s depozitnou bankou. Úlohou depozitnej banky je denne zisťovať výšku investičného majetku a podeliť ho celkovým počtom vlastníkov podielov. Denne sa teda zisťuje aktuálny kurz a nákupná cena fondu. Depozitná banka navyše zisťuje, či fondová spoločnosť dodržiava všetky zákonné nariadenia a vykonáva iba investície v súlade s investičnou smernicou.

author
matthias wolfgruber