Ako súkromný investor musí človek čeliť výzvam už na začiatku svojho rozhodnutia investovať. Rýchlo sa meniace finančné trhy, rastúci počet nových a stále komplexnejších investičných produktov, zostrené zákonné rámcové podmienky aj technický pokrok s neustále inovovanými investičnými nástrojmi pochopenie celej situácie pre jednotlivcov značne komplikujú. Všetko teda hovorí v prospech toho, aby investor využil podporu a know-how odborníkov. Zásadná otázka pritom znie: majetkové poradenstvo alebo správa majetku?

Pri klasickom majetkovom poradenstve, pri ktorom investičný poradca odporučí investorovi v závislosti na jeho konkrétnej potrebe buď nákup, alebo predaj investície, sa investor následne musí sám rozhodnúť. Pri správe majetku poverí investor profesionálneho správcu majetku, aby na základe konkrétneho zadania v danom investičnom rozpätí jeho majetok samostatne spravoval.

Profesionálna správa majetku ponúka týchto 5 výhod:

01_Experti

Súkromní investori profitujú z profesionálnej expertízy majetkového poradcu. Ten denne analyzuje, vyhodnocuje a optimalizuje portfólio podľa zadania investora tak, aby napĺňalo vopred spoločne definovanú investičnú stratégiu. Zohľadňuje pritom vždy individuálne potreby, priania a ciele aj rizikový profil klienta. Tieto parametre sa definujú v rámci poradenského rozhovoru na začiatku spolupráce. Majetkový poradca tak má možnosť rýchlo a flexibilne konať a reagovať na zmeny na trhoch. Klient v tejto podobe spravidla získa profesionálny manažment a v dôsledku toho potom lepší pomer medzi možnými rizikami a výnosmi než by tomu bolo v prípade individuálnej investície.

02_Investovanie a jeho stráženie

Správca majetku preberá kompletne realizáciu celej investičnej stratégie. V ideálnom prípade vie, kde a ako najlepšie nakúpiť a predať vybrané investičné produkty a za klienta vykonáva všetky transakcie, ktoré sú s týmito obchodmi spojené. Portfólio neustále monitoruje a v prípade potreby ho upravuje podľa aktuálnej situácie a podmienok, pričom má neustále na zreteli konkrétnu investičnú stratégiu.

03_Faktor času

Klienti so správou majetku získavajú využívaním tejto služby niečo úplne zásadného – čas. Väčšina ľudí nemá čas ani chuť sa zaoberať intenzívnejšie témou financií ako takých, nieto ešte detailným dianím okolo kapitálových trhov. Aj danej problematiky znalý súkromný investor by na správu svojho vlastného majetku potreboval nespočetne krát viac času, aby bol schopný vykonávať potrebné rešerše, analýzy a transakcie.

04_Transparentnosť

Hoci správu majetku vykonáva správca samostatne, neznamená to, že investor nemá možnosť náhľadu na realizované transakcie, zmeny či vývoj svojho portfólia. Ba práve naopak: jeho majetková situácia je na základe pravidelných reportov predkladaných správcom majetku úplne transparentná.

05_Infrastruktura

Súkromný investor využíva prostredníctvom správy majetku jej infraštruktúru. Sám by nebol schopný si ju v takom rozsahu vybudovať. Správca majetku má prístup k štúdiám, rešerší a analýzam, na základe ktorých potom môže činiť fundované investičné rozhodnutia. Z týchto možností prístupu k informáciám tak profituje každý klient majetkovej správy.

author
matthias wolfgruber